Privacybeleid

 1. Waarom dit beleid?  

Bij de toegang tot en het gebruik van de website www.cfobelgium.be  (de “Website“) door een gebruiker (de “Gebruiker“), zal CFO Belgium waarschijnlijk bepaalde persoonlijke gegevens over de Gebruiker verzamelen, d.w.z. informatie die betrekking heeft op de Gebruiker als natuurlijke persoon en die het mogelijk maakt om hem of haar te identificeren, hetzij direct (bijv. zijn of haar achternaam of voornaam) of indirect (bijv. het IP-adres van zijn of haar navigatiesysteem) (samen, de “Persoonsgegevens“). Dit beleid heeft dan ook tot doel de Gebruiker te informeren over de voorwaarden waaronder zijn Persoonsgegevens op de Website worden verwerkt, waarbij de bescherming van deze gegevens wordt gewaarborgd. 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?  

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de op de Website verzamelde Persoonsgegevens is:  

CFO Belgium SRL 
Besloten vennootschap (société à responsabilité limitée de droit belge
Zetel: Van Volxemlaan, 302-304, postbus 4, B-1190 Brussel (Voorst), België
Kruispuntbank van Ondernemingen: 0550.696.219
Franstalige Rechtspersonenregister van Brussel 
BTW BE0550.696.219 

Contact : secretariat@cfobelgium.be 

 Indien CFO Belgium gebruik zou maken van onderaannemers in verband met de verwerking van Persoonsgegevens, zullen zij worden opgenomen in het ‘Register van verwerkingsactiviteiten’ dat bij CFO Belgium wordt bijgehouden. CFO Belgium zal ervoor zorgen dat alle onderaannemers hetzelfde veiligheidsniveau respecteren met betrekking tot de bescherming van de Persoonsgegevens (zelfs als ze zich buiten de Europese Unie bevinden). 

CFO Belgium wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik van websites van derden die gelinkt aan de Website zouden zijn. Om het privacybeleid te kennen dat van toepassing is op het gebruik van deze sites van derden, wordt de gebruiker uitgenodigd om het toepasselijke beleid te raadplegen dat op de betreffende sites staat. 

3. Welke Persoonsgegevens worden verzameld? 

 CFO Belgium kan Persoonsgegevens van Gebruikers verwerken, zoals voor- en achternamen, titels, postadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, betalingsinformatie, verbindingsgegevens (datum en tijden van verbindingen, IP-adres) en navigatiegegevens. 

De Site maakt ook gebruik van “Cookies” om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren. De Gebruiker wordt uitgenodigd om het Cookiebeleid van de Website te lezen, waarin de soorten Cookies die op de Webite worden gebruikt, worden beschreven. 

4. Voor welke doeleinden worden bepaalde Persoonsgegevens verzameld?  

 De Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, namelijk Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. 

CFO Belgium kan Persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doeleinden: 

  • het uitvoeren van statistische bewerkingen, analyse, selectie en segmentatie van klanten om haar kennis van klanten te verbeteren ; 
  • de frequentie van de Website te meten; 
  • haar zakelijke relaties (klanten of prospects) te beheren; of 
  • haar activiteiten te ontwikkelen (verbetering van de kwaliteit van de diensten). 

5. Hoe worden persoonlijke gegevens opgeslagen?  

Alle technische, organisatorische en menselijke maatregelen worden genomen om de bescherming van de gegevens te waarborgen. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving vermeldt het “Register van de verwerkingsactiviteiten” van CFO Belgium de opslagmethode en de veiligheidsmaatregelen die genomen zijn om de vertrouwelijkheid van de verzamelde Persoonsgegevens te beschermen. 

Het is echter mogelijk dat de Persoonsgegevens van de Gebruiker toch openbaar moeten worden gemaakt in toepassing van een wet (in de ruimste zin) die van toepassing is of op grond van een beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke autoriteit of, indien nodig, om de rechten of belangen van CFO Belgium te beschermen. 

De Gebruiker is enige verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van zijn Persoonsgegevens (inloggegevens, identificatiecode, wachtwoord, enz.). In geval van diefstal of misbruik van zijn Persoonsgegevens, wordt de Gebruiker uitgenodigd om CFO Belgium onmiddellijk te informeren via de contactgegevens vermeld in punt 2 hierboven. 

Indien, ondanks alle genomen veiligheidsmaatregelen, een schending van de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens van de Gebruikers van de Website zou plaatsvinden, zal CFO Belgium zo snel mogelijk en ten laatste binnen de wettelijke termijn (momenteel 72 uur vanaf de datum van kennisname van de schending) de Gegevensbeschermingsautoriteit op de hoogte brengen. 

6. Hoe lang worden persoonlijke gegevens bewaard?  

De Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur die strikt noodzakelijk is om de in punt 4 genoemde doelen te bereiken en worden verwijderd binnen drie jaar na het verzamelen ervan of, indien van toepassing, het uitblijven van een reactie van de Gebruiker op eventuele berichten van CFO Belgium. Aan het einde van hun bewaarperiode worden ze geschrapt. 

7. Wat zijn de rechten van de gebruiker en hoe kunnen deze worden uitgeoefend? 

De Gebruiker kan op elk moment een verzoek indienen bij CFO Belgium om te weten te komen welke informatie over hem/haar wordt bewaard, om deze informatie op te halen in een gemakkelijk te gebruiken en draagbare vorm, om zich te verzetten tegen de verwerking ervan, om deze te laten wijzigen of verwijderen, door contact op te nemen met CFO Belgium via  secretariat@cfobelgium.be. Deze verzoeken worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na ontvangst verwerkt. De Gebruiker heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). 

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. De Gebruiker wordt daarom uitgenodigd om na te gaan of het bijgewerkt is sinds zijn of haar laatste bezoek.

Laatste update: april 2020.